Prof. dr hab. Anna Marchewka

Prof. dr hab. Anna Marchewka (z domu Stożek) urodziła się 3 czerwca 1960 r. w Kasince Małej. Jest absolwentką Policealnego Medycznego Studium Zawodowego Fizjoterapii i absolwentką kierunku Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, który ukończyła w 1985 roku. W okresie poprzedzającym studia, była wieloletnią reprezentantką klubu GTS Wisła, a następnie, już jako studentka, zawodniczką AZS AWF Kraków w lekkiej atletyce, specjalizującą się w biegach średnich. W trakcie studiów podjęła pracę w charakterze technika fizjoterapii, a później młodszego asystenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, w III Klinice Chirurgii, gdzie pracowała nieprzerwanie do 1990 r. W 1985 r. podjęła pracę w Instytucie Rehabilitacji w Zakładzie Sportu Inwalidów, później w Zakładzie Sportu, Rekreacji i Turystyki Osób Niepełnosprawnych AWF w Krakowie na stanowisku naukowo-dydaktycznym. W 1992 roku, po uzyskaniu stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sportu Inwalidów, a później, od 1995 r., w Zakładzie Sportowo-Rekreacyjnych Form Rehabilitacji Ruchowej; od 2002 na stanowisku adiunkta, potem zaś profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii w Katedrze Rehabilitacji Klinicznej – Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie, gdzie pracuje do dziś. W roku 2014 otrzymała tytuł profesora.

Obok obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych pełniła również funkcje organizacyjne. W latach 1995–2002 była kierownikiem Zakładu Sportowo-Rekreacyjnych Form Rehabilitacji Ruchowej. Przez trzy lata (2002–2005) była na Wydziale kierownikiem praktyk zawodowych ds. studiów zaocznych. Od 2002 roku jest członkiem Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, a w okresie 2005–2006 powierzono jej obowiązki prodziekana ds. Studiów Zaocznych; była także członkiem Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadr Naukowych. Od 1 listopada 2006 r. jest kierownikiem Katedry Rehabilitacji Klinicznej, a od 6 grudnia 2006 roku do 2016 była dziekanem Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. Obecnie pełni funkcje Prorektora ds. Nauki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pracując jako asystent w Zakładzie Sportu Inwalidów prowadziła społecznie przy Radzie Wojewódzkiej Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy „Start” sekcję lekkoatletyki dla osób z uszkodzonym narządem ruchu. Wraz ze studentami organizowała, przygotowywała i prowadziła pierwszą w Polsce Międzynarodową Olimpiadę Sportową Pacjentów po Przeszczepach Narządów, która odbyła się we wrześniu 1998 roku na terenie AWF w Krakowie. W 1985 i 1986 roku współuczestniczyła w organizacji spartakiad dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, które odbywały się na stadionie KS „Hutnik”. W następnych latach brała czynny udział w organizacji na obiektach AWF regionalnych olimpiad specjalnych dla osób z niepełnosprawnością umysłową. Członek m.in. Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Turystyki i Rekreacji, Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, a także jest współzałożycielem i członkiem Polskiego Towarzystwa Hemoreologicznego.

Zainteresowania badawcze poświęca zmianom zwyrodnieniowym, badaniom określającym bariery architektoniczne oraz uzasadniające konieczność aktywizacji zajęć ruchowych w środowiskach osób niepełnosprawnych. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną została odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Autorka lub współautorka ponad 115 prac naukowych wykonawca badań naukowych realizowanych w ramach 9 grantów AWF w Krakowie i 4 grantów MNiSZW – w tym 8 grantów jako kierownik projektu. Jest jedyną autorką podręcznika pt. Wychowanie fizyczne specjalne. Autorką monografii na temat sprawności fizycznej i poziomu kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym: Wybrane komponenty aktywności życiowej a poziom niepełnosprawności umysłowej. Redaktorem naukowym podręcznika Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i Rehabilitacja oraz autorem rozdziału w tym podręczniku, pt.: Aktywność fizyczna – oręż przeciw niepełnosprawności osób w wieku starszym. Jest Recenzentem przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich., recenzentem dla Narodowego Centrum Nauki, wykonuje recenzje eksperckie dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej, recenzje materiałów konferencyjnych i recenzje wydawnicze dla czasopism naukowych. Jako opiekun naukowy wypromowała 5 doktorów nauk o kulturze fizycznej, 105 magistrów i ponad 150 licencjatów.

Prywatnie jest mężatką, matką czterech synów.

AWF_Reklama_220.gif

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: