Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) funkcjonuje na zasadach określonych w:

 • - Zarządzeniu Nr 36/2012 Rektora AWF z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”
 • - Zarządzeniu Nr 52/2012 Rektora AWF z dnia 3 grudnia 2012 roku Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • - Uchwale Senatu AWF Nr 41/X/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

 

W ramach USZJK szczególne znaczenie przypisano elementom, które przyczyniają się do podniesienia ogólnej jakości kształcenia. Elementów takich wyróżniono dwanaście:

 • - Monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia
 • - Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia
 • - Ocena dostępności informacji na temat kształcenia
 • - Monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich i badanie warunków ich rozwoju
 • - Ocena jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych
 • - Monitorowanie warunków kształcenia
 • - Ocena mobilności studentów
 • - Badanie absolwentów Uczelni
 • - Ocena aktywności naukowo-badawczej jednostki
 • - Ocena funkcjonowania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 • - Zapobieganie zjawiskom nieprawidłowym (patologicznym)
 • - Procedury wdrażania planów naprawczych

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w AWF określa:

- cele Systemu (stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia, w tym rozwój kultury jakości kształcenia, tworzenie jednoznacznych procedur oceny metod i warunków kształcenia, zwiększenie mobilności studentów, podniesienie rangi pracy dydaktycznej, informowanie społeczeństwa);

- obszary działań w ramach Systemu (doskonalenie jakości kształcenia, ocena procesu kształcenia, ocena warunków kształcenia, ocena skuteczności Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia);

- strukturę Systemu na poziomie Uczelni (Rektor, Prorektor ds. Studenckich, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia), i wydziałów (Dziekani Wydziałów, Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia);

- instrumenty służące realizacji Systemu (ankiety i hospitacje, kursy, szkolenia i seminaria, programy wspierające studentów, informacje o ofercie dydaktycznej i programach kształcenia).

Podstawę oceny skuteczności Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowią roczne raporty samooceny zatwierdzane na posiedzeniu Rad Wydziałów, a następnie przedkładane Prorektorowi ds. Studenckich i Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia.

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: