Misja Uczelni

AWF, jako część narodowego systemu edukacji i nauki, pełni misję odkrywania i przekazywania prawdy.
Do zadań AWF w szczególności należy:

  • kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
  • wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
  • kształcenie i promowanie kadr naukowych;
  • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
  • prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
  • stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów i propagowanie kultury fizycznej we wszystkich grupach społecznych;
  • działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
  • stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

Kształcenie kadr naukowych i studentów w AWF odbywa się zgodnie z ideałami humanizmu.

AWF_Reklama_220.gif

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: