Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia:

  • - jest odpowiedzialna za ocenę wdrażania systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale,
  • - każdego roku akademickiego przeprowadza audyt wewnętrzny i opracowuje Raport Samooceny dla każdego kierunku studiów,
  • - przedstawia Raport Samooceny Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia, Dziekanowi i Radzie Wydziału,
  • - przedstawia Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia propozycje zmian w funkcjonowaniu USZJK,
  • - przekazuje Raport Samooceny Dziekanom pozostałych Wydziałów,
  • - opracowuje i wdraża własne procedury podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale wynikające ze specyfiki prowadzonych kierunków studiów.

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: