Regulamin Koła PCK

R e g u l a m i n
Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK PCK
przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
w Krakowie

Część ogólna
• Działalność Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK PCK przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie będzie zgodna z Regulaminem Akademickiego Koła PCK (zatwierdzonym uchwałą nr33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) i Statutem Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Regulaminem Klubów HDK PCK i Statusem HDK PCK .
1. Opiekę nad Kołem/Klubem będzie sprawował dr Eligiusz Madejski rekomendowany przez Miejski Zarząd Rejonowy PCK w Krakowie.
2. Składka członkowska (roczna) jest zgodna z ustaleniami Krajowej Rady Reprezentantów i wynosi:
- dla studentów 2 zł,
- dla pracowników 20 zł.
• Działalność Koła/Klubu będzie dokumentowana zgodnie z pkt. 8 części ogólnej Regulaminu Akademickiego Koła PCK i Regulaminem Klubów HDK PCK.
Dokumentację Koła/Klubu będzie stanowić:
- imienny wykaz członków i ich deklaracje,
- ewidencja składek członkowskich (wpłacanych do zarządu rejonowego przez skarbnika lub opiekuna),
- roczny plan pracy Koła/Klubu,
- zeszyt z pracy zarządu Koła/Klubu.
• Prawa i obowiązki Członków Koła i Klubu będą zgodne z pkt. 12 części ogólnej Regulaminu Akademickiego Koła PCK i Regulaminem Klubów HDK PCK oraz Statusem HDK PCK.

 

Część szczegółowa
1. Członkami Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK PCK mogą być słuchacze, studenci i pracownicy. Wstępujący do Koła po podpisaniu deklaracji członkowskiej otrzymuje legitymację członkowską zgodne z pkt. 2 części szczegółowej Regulaminu Akademickiego Koła PCK.
a) organy Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK PCK ustalone będą zgodnie z pkt. 8 części szczegółowej Regulaminu Akademickiego Koła PCK i Regulaminem Klubów HDK PCK,
b) organami Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK PCK będą:
- zebranie członków,
- zarząd,
- komisja rewizyjna.
c) zebranie członków zwoływane będzie co najmniej 2 razy w ciągu roku,
d) nadzwyczajne zebranie członków będzie zwoływane zgodne z ustaleniami w podpunkcie „c” w pkt. 8 części szczegółowej Regulaminu Akademickiego Koła PCK i Regulaminem Klubów HDK PCK,
e) kompetencje zebrania członków i sprawozdawczo-wyborczego zebrania członków będą określone zgodnie z ustaleniami w podpunktach „d” i „e” w pkt. 8 części szczegółowej Regulaminu Akademickiego Koła PCK i Regulaminem Klubów HDK PCK,
f) zarząd Koła / Klubu składał się będzie z 5 osób:
- przewodniczącego/prezesa,
- z - cy przewodniczącego/prezesa,
- sekretarza,
- skarbnika,
- członka,
g) zarząd Koła/Klubu będzie realizował zadania zgodnie z ustaleniami w podpunkcie „g” pkt. 8 części szczegółowej Regulaminu Akademickiego Koła PCK i Regulaminem Klubów HDK PCK,
h) kadencja zarządu trwać będzie 3 lata.

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: