Stypendium socjalne

Stypendium socjalne  może otrzymać student, doktorant, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza ustalonego progu dochodu. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta, doktoranta  o ubieganie się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017 wynosi 810 zł netto.

Stypendium socjalne może zostać zwiększone z powodu trudnej sytuacji materialnej studenta studiów stacjonarnych, który w okresie studiów mieszka w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Podstawą do oceny sytuacji materialnej jest wysokość udokumentowanych dochodów przypadających miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Stypendium socjalne jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres do 10 m-cy. Student może je otrzymać poczynając od pierwszego roku studiów.

Ubiegając się o stypendium socjalne należy złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów wypełniony i podpisany wniosek ( zał nr 1 )

Termin : 14 października br.

Student, który nie złożył wniosku w terminie może wystąpić o przyznanie stypendium socjalnego w ciągu roku,  w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub innych okoliczności mających wpływ na zmianę sytuacji materialnej (np. zwiększenie lub zmniejszenie liczby członków rodziny, zmiana stanu cywilnego). Wówczas stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku (bez wyrównania).

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzające osiągnięte  dochody w  zależności od  źródła pozyskiwania:

Obowiązkowe dla każdego pełnoletniego członka rodziny) jest:

  • zaświadczenie z urzędu skarbowego (jeśli członek rodziny nie osiągnął w ubiegłym roku dochodu lub w ogóle nie jest zarejestrowany, urząd skarbowy wystawia zaświadczenie o braku dochodu lub niefigurowaniu w rejestrze podatników) ( zał nr 13 );
  • zaświadczenie z ZUS-u  lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne ( zał nr 14 )
  • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu  jeśli członek rodziny nie osiągnął dochodów nie podatkowanych - również musi go dołączyć, wpisując w polu "dochód" cyfrę 0  ( zał nr 10 )

Obowiązkowe dla rodzeństwa jest:

  • zaświadczenie ze szkoły - jeśli jest w przedziale wiekowym 18-26 lat (tylko uczące się rodzeństwo wliczamy do rodziny),
  • odpis skrócony aktu urodzenia (lub zaświadczenie ze szkoły albo inny dokument potwierdzający wiek) - dla rodzeństwa niepełnoletniego.

Inne najczęściej wymagane dokumenty to:

  • zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych (1 ha przeliczeniowy = 1975 zł),
  • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych lub płaconych przez członków rodziny alimentów,
  • dokument potwierdzający zgon jednego lub obojga rodziców albo orzeczenie sądu o rozwodzie/separacji (jeśli do rodziny należy co najwyżej jedno z rodziców).

Obowiązkowo należy udokumentować przez ile miesięcy w roku dochód był osiągany .

Ubiegając się o stypendium należy złożyć obowiązkowo oświadczenie o pobieraniu stypendium tylko na jednym kierunku studiów 
( zał. nr 5 do Regulaminu )

W Dziale Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów student  otrzyma  decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium, wydaną przez Dziekana.

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: