Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów AWF w Krakowie może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim uzyskał: wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach olimpijskich lub w dyscyplinach, w których odbywają się Akademickie Mistrzostwa Polski organizowane przez Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego.   

Ubiegając się o stypendium socjalne należy złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów wypełniony i podpisany wniosek ( zał nr 2 ).

Termin : 14 października br.

Z uwagi na konkursowy charakter stypendium rektora dla najlepszych studentów, wnioski o to stypendium można składać tylko do 14 października  (stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje , jeśli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony  po tym  terminie - zgodnie z ust 1 § 3 Regulaminu pomocy materialnej).

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzające osiągnięte sportowe, naukowe lub artystyczne studenta (§ 9, 10, 11  Regulaminu pomocy materialnej ) oraz uzyskać na wniosku potwierdzenie w Dziekanacie o zaliczeniu poprzedniego  roku studiów.

Średnią ocen za ostatni rok studiów należy potwierdzić w Dziekanacie swojego kierunku studiów. Studenci studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli inną uczelnię niż AWF w Krakowie, a ubiegają się o stypendium Rektora za średnią ocen, winni do wniosku (druk zał nr 2 ) dołączyć zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni rok studiów z  tej uczelni (druk zał nr 12 do Regulaminu).

Ubiegając się o stypendium należy złożyć obowiązkowo oświadczenie o pobieraniu stypendium tylko na jednym kierunku studiów ( zał. Nr 5 do Regulaminu )

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: