Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Dział Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów - pawilon A pok. 203/I piętro; poniedziałek - piątek w godz. 9.00-14.00, środa nieczynne. 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie obejmuje swoich studentów i doktorantów systemem pomocy materialnej. Podstawowym jej składnikiem jest Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów, utworzony z dotacji z budżetu państwa.

Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów oferuje następujące świadczenia stypendialne:

Okres przyznawania świadczeń

Stypendia  przyznawane są na rok akademicki. Student może otrzymywać stypendia w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy. Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazowo do dnia 15 grudnia danego roku.

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zgodnie z tym przepisem pomoc materialna nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

Studentowi, który studiuje na kilku kierunkach/wydziałach studiów, świadczenie pomocy materialnej  może otrzymać tylko na jednym wybranym kierunku.

Tryb ubiegania się o świadczenia.

Zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria udzielania świadczeń, wzory wniosków, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta ogłoszone są w Regulaminie przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów, przyznawane są przez dziekana.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę wydziału.

Ubiegając się o stypendium należy złożyć obowiązkowo oświadczenie o pobieraniu stypendium tylko na jednym kierunku studiów ( zał. Nr 5 do Regulaminu )

Wnioski o pomoc materialną z wyjątkiem stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów należy składać w  Dziale Nauczania i Spraw Socjalno Bytowych Studentów - pokoju 203 pawilon A.

Wykaz załączników do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

 

AKTY PRAWNE

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: