Alarm Ewakuacyjny

Zasady postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego w obiektach Uczelni

  1. Decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje Rektor , Kanclerz, kierownik administracyjny obiektu, lub osoba kierująca akcją ratowniczo – gaśniczą.
  2. Osoby funkcyjne (ochrona obiektu, wyznaczeni pracownicy administracyjni) po uzyskaniu informacji o ogłoszonym alarmie ewakuacyjnym lub po usłyszeniu sygnału alarmowego zakładają służbowe kamizelki i niezwłocznie powiadamiają wszystkie osoby znajdujące się w obiekcie o konieczności opuszczenia budynku podając zdecydowanym, głosem następujący komunikat:

    „W budynku został ogłoszony alarm ewakuacyjny Proszę zabezpieczyć stanowiska pracy i natychmiast opuścić budynek zgodnie z wyznaczoną drogą ewakuacyjną, zbiórka wszystkich osób w wyznaczonym rejonie"

  3. Wszyscy pracownicy zabezpieczają swoje stanowiska pracy (wyłączają czajniki, piecyki, komputery itp. urządzenia, zabezpieczają ważną dokumentację, zamykają okna i zabierają rzeczy osobiste) i opuszczają obiekt. Wykładowcy przerywają zajęcia i kierują studentów na drogę ewakuacyjną. Na klatkach schodowych obowiązuje zakaz zbiegania po schodach;
  4. Osoby funkcyjne upewniają się czy wszystkie osoby opuściły pomieszczenia, w których ogłaszały alarm i zgłaszają ten fakt kierownikowi obiektu (kierującemu akcją ratowniczą). Należy zgłosić ewentualne osoby poszkodowane kierownikowi obiektu (kierującemu akcją ratowniczą).
  5. W czasie przeprowadzonej ewakuacji pracownicy portierni, nie powinni wpuszczać do obiektu żadnej osoby z zewnątrz, a w przypadku przyjazdu jednostki Straży Pożarnej informują o zaistniałej sytuacji i wskazują miejsce pożaru.
  6. Ewakuację ludzi należy rozpocząć od poszczególnych kondygnacji w których powstał pożar lub inne zagrożenie miejscowe, które znajduje się na drodze lub kierunku rozprzestrzeniania się pożaru, następnie z pomieszczeń sąsiednich, kondygnacji niższych i z kondygnacji, z których wyjście lub przejście przez nie jest utrudnione w wyniku pożaru lub zadymienia.
    Ewakuowanych ludzi należy kierować na niższe kondygnacje (korytarze) zgodnie z kierunkami określonymi przez tablice informacyjne umieszczone na ścianach , drzwiach budynku i wyprowadzać na zewnątrz budynku do wyznaczonego rejonu zbiórki.

Należy dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej z różnych względów zdolności poruszania się.

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: