Kryteria oceny nauczycieli akademickich

Kryteria awansu doktorów habilitowanych na stanowisko profesora nadzwyczajnego

 1. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego może zostać zatrudniona osoba, która:
  • posiada znaczny dorobek naukowy w dziedzinie, w której będzie prowadziła dydaktykę i badania naukowe,
  • w okresie od uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego powiększyła dorobek naukowy,
  • ma osiągnięcia w kształceniu młodych kadr naukowych lub w zakresie organizowania nauki.
 2. Profesor nadzwyczajny oceniany jest po raz pierwszy w czwartym roku zatrudnienia

Kryteria oceny nauczycieli akademickich

Kryteria oceny nauczycieli akademickich

 • Kryteria oceny asystentów
 • Kryteria oceny adiunktów
 • Kryteria oceny pracowników dydaktycznych
 • Kryteria oceny osób z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego
 • Kryteria awansu doktorów habilitowanych na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Czytaj więcej...

Kryteria oceny osób z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego

 1. Samodzielny pracownik nauki z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego oceniany jest w czwartym roku zatrudnienia. Podstawę oceny stanowią:

  Czytaj więcej...

Kryteria oceny pracowników dydaktycznych

Pracownicy dydaktyczni zatrudnieni w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy oceniani są co cztery lata.
Podstawę oceny stanowią:

 • autorstwo podręczników, skryptów akademickich i innych pomocy dydaktycznych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych przydatnych w pracy dydaktycznej,
 • działalność popularyzatorska,
 • poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych (opinia studentów),
 • publikacje naukowe i ranga wydawnictw lub czasopism, w których się ukazały,
 • uczestnictwo w prestiżowych konferencjach naukowych i jego charakter,
 • aktywność w pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych,
 • nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw naukowych i sportowych,
 • funkcje pełnione w krajowych i międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych oraz w AWF,
 • udział i pełnione funkcje w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach kultury fizycznej,
 • udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych i jego charakter.

Kryteria oceny adiunktów

 1. Adiunkt mianowany na okres 3 lat po raz pierwszy oceniany jest w trzecim roku zatrudnienia na tym stanowisku. Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią:
  • publikacje naukowe i ranga wydawnictw lub czasopism, w których się ukazały.
  Ponadto uwzględnia się przy ocenie:

  Czytaj więcej...

Szczegółowe kryteria oceny pracowników dydaktycznych,zatrudnionych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej.

1. Pracownik dydaktyczny, zatrudniony na czas nieokreślony, oceniany jest co cztery lata. Podstawę oceny stanowią:
 • opublikowanie w ciągu 4 lat materiałów dydaktycznych (np. skryptu, zestawu ćwiczeń w różnych jednostkach chorobowych, testów itp.) lub podręcznika lub rozdziału w monografii a także opublikowanie przynajmniej jednego artykułu naukowego rocznie,
 • aktywny - czynny udział przynajmniej w jednej konferencji naukowej rocznie,

Czytaj więcej...

Kryteria oceny asystentów

 1. Asystent mianowany po raz pierwszy na jeden rok jest oceniany wyłącznie na podstawie opinii kierownika
  Zakładu (Katedry).
  Ocena pozytywna lub negatywna powinna zawierać opis dotychczasowego przebiegu pracy i jednocześnie stwierdzenie przydatności albo nieprzydatności do dalszego zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego.

  Czytaj więcej...

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: