Kryteria oceny pracowników dydaktycznych

Pracownicy dydaktyczni zatrudnieni w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy oceniani są co cztery lata.
Podstawę oceny stanowią:

 • autorstwo podręczników, skryptów akademickich i innych pomocy dydaktycznych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych przydatnych w pracy dydaktycznej,
 • działalność popularyzatorska,
 • poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych (opinia studentów),
 • publikacje naukowe i ranga wydawnictw lub czasopism, w których się ukazały,
 • uczestnictwo w prestiżowych konferencjach naukowych i jego charakter,
 • aktywność w pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych,
 • nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw naukowych i sportowych,
 • funkcje pełnione w krajowych i międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych oraz w AWF,
 • udział i pełnione funkcje w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach kultury fizycznej,
 • udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych i jego charakter.
AWF_Reklama_220.gif

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: