Kierunki studiów

Fizjoterapia

Na kierunku fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Uczelnia kształci fizjoterapeutów, którzy uzyskują kwalifikacje z zakresu programowania i prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych w dysfunkcjach narządu ruchu oraz narządów wewnętrznych, a także do stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych w schorzeniach u osób w różnym wieku.

Studia licencjackie

Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem licencjackim, absolwenci otrzymują tytuł licencjata fizjoterapii. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności, utraconej lub obniżonej wydolności, nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, poprawnego funkcjonowania w zespołach rehabilitacyjnych we wszystkich placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych i instytucjach dla osób niepełnosprawnych.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia – magisterskich, znają jeden język obcy na poziomie B2, według ESOKJ Rady Europy.

Studia magisterskie

Studia drugiego stopnia są adresowane do absolwentów studiów zawodowych z tytułem licencjata, kierunku fizjoterapii. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, absolwenci otrzymują tytuł magistra fizjoterapii. Absolwenci uzyskują wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne.Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich. Studenci studiów drugiego stopnia mogą dodatkowo zdobyć uprawnienia instruktora sportu osób niepełnosprawnych. Ponadto absolwenci mogą również uzyskać zaświadczenia potwierdzające zdobyte w trakcie studiów umiejętności stosowania wybranych metod specjalnych fizjoterapii: metody PNF-u, metody Bobath i metody McKenzie, co daje im dobrą pozycję na rynku pracy i czyni ich ofertę bardzo interesującą dla potencjalnego pracodawcy.Absolwenci kierunku fizjoterapii mają też możliwość uzyskania dodatkowej specjalizacji poprzez studiowanie jednego z siedmiu atrakcyjnych modułów zakończonych zaliczeniem i egzaminem.
Proponowane moduły to: odnowa biologiczna i hydroterapia, hipoterapia, terapia sztuką, neurorehabilitacja, rehabilitacja wieku podeszłego i opieka paliatywna, techniki mobilizacji narządu ruchu oraz zarządzanie w służbie zdrowia.
Podobnie, jak w przypadku metod specjalnych fizjoterapii, absolwenci mogą otrzymać stosowne zaświadczenia potwierdzające zdobyte w trakcie studiów umiejętności w zakresie w/w modułów.

Zapraszamy na stronę Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Wychowanie Fizyczne

Na kierunku wychowanie fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego Uczelnia kształci nauczycieli przygotowanych do planowania i realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w szkołach różnych typów i placówkach oświatowo-wychowawczych. Studenci studiów stacjonarnych, spełniający określone wymagania, mogą zdobyć w ramach zajęć fakultatywnych specjalizacje i uzyskać dodatkowo uprawnienia trenera II klasy lub instruktora w wybranych dyscyplinach sportu oraz ukończyć specjalizację z dziennikarstwa sportowego.

Studia licencjackie

Studia pierwszego stopnia - Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
Uzyskuje niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami pedagogicznymi na osobowość oraz przygotowanie do pracy zawodowej jako nauczyciel wychowania fizycznego.
Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej.
W ramach zajęć fakultatywnych studenci mogą uzyskać uprawnienia instruktora różnych dyscyplin sportu.

Studia magisterskie

Studia drugiego stopnia - Absolwenci uzyskują tytuł magistra.
Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała, absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków w zakresie rozwoju somatyczno-motorycznego oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała. Wymaga to, poza gruntowną znajomością metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej.
Miejscem zatrudnienia absolwentów mogą być szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i szkoły ponadgimnazjalne lub szkoły wyższe, placówki oświatowo-wychowawcze, kluby sportowe oraz organizacje społeczne kultury fizycznej i turystyki.
Studenci, spełniający określone wymagania, mogą realizować w ramach zajęć fakultatywnych specjalizacje i uzyskać dodatkowo uprawnienia trenera II klasy w zakresie:
badmintona, gimnastyki, judo, kajakarstwa górskiego, koszykówki, lekkiej atletyki, łucznictwa, łyżwiarstwa szybkiego, narciarstwa, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, pływania, snowboardu, szermierki i wioślarstwa.
W ramach zajęć fakultatywnych mogą uzyskać uprawnienia instruktora różnych dyscyplin sportu oraz ukończyć specjalizację z dziennikarstwa sportowego na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

zapraszamy na stronę www Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

Sport

Studia licencjackie

Studia pierwszego stopnia

Absolwent zdobędzie ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.
Nabyte umiejętności mogą być wykorzystane w projektowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu procesu treningowego sportowca, jak również w zarządzaniu organizacją sportową.
Interdyscyplinarna wiedza oraz kompetencje specjalistyczne w tym trenera II klasy wybranej dyscypliny sportu i menedżera sportu (uzyskanymi zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw sportu), umożliwią absolwentowi aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia miejsc pracy w sporcie, pracę w społecznych i publicznych instytucjach sportowych (kluby, związki, zrzeszenia i stowarzyszenia sportowe).
Praca w szkolnictwie po ukończeniu tego kierunku jest możliwa tylko po zdobyciu dodatkowych uprawnień pedagogicznych, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli (kurs pedagogiczny lub specjalność nauczycielska na kierunku wychowanie fizyczne).
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku sport.

zapraszamy na stronę www Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

Turystyka i Rekreacja

Na kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Turystyki i Rekreacji Uczelnia przygotowuje swoich absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, zakładach hotelowych, organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury, ośrodkach wczasowych, zakładach odnowy biologicznej i psychicznej) oraz do samodzielnego zarządzania i kierowania jednostkami gospodarczymi w turystyce i rekreacji.

Studia licencjackie

Studia pierwszego stopnia - Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.
Uzyskują wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.
Są przygotowani do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców.
Posiadają umiejętność komunikowania się co najmniej w dwóch językach obcych.
Absolwenci przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, a także w różnego typu organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach
kultury fizycznej, domach kultury).
W trakcie studiów studenci wybierają jedną ze specjalności zawodowych:
obsługę ruchu turystycznego, hotelarstwo, rekreację ruchową lub odnowę psychosomatyczną.
Liczba miejsc na specjalnościach może być ograniczona.
Studenci realizują także specjalność instruktorską wymaganą dla uzyskania uprawnień instruktora rekreacji oraz szkolenie wymagane do ubiegania się o uprawnienia pilota wycieczek.

Studia magisterskie

Studia drugiego stopnia - Absolwenci uzyskują tytuł magistra.
Są przygotowani do samodzielnego zarządzania i kierowania jednostkami gospodarczymi i zespołami ludzkimi w turystyce i rekreacji.
Posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów.
Absolwenci są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zapraszamy na stronę Wydziału Turystyki i Rekreacji

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w  Krakowie prowadzone są od roku akademickiego 1998/1999. Studia mają charakter stacjonarny i trwają osiem semestrów (4 lata). Umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej. Jednostką organizacyjną, realizującą zadania związane z funkcjonowaniem studiów doktoranckich, jest Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu. Problematyka naukowo - badawcza Wydziału WFiS wyznacza zakres tematyczny prac doktorskich, które mogą być prowadzone w ramach studiów doktoranckich. Wydział Rehabilitacji Ruchowej, który rozpoczął działalność w roku akademickim 2002/2003 z dniem 25 lutego 2008 roku uzyskał nadane przez CENTRALNĄ KOMISJĘ DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW, w uzgodnieniu z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.

Opiekę nad studiami doktoranckimi sprawuje Kierownik Studiów Doktoranckich bezpośrednio podlegający Dziekanowi Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. Aktualna liczba studentów, na wszystkich rocznikach, wynosi 64 osoby.
Prawa i obowiązki uczestników studiów określa regulamin studiów doktoranckich . Podstawa prawna : Ustawa - Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami). Pełny tekst regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu nauk o kulturze fizycznej w AWF w Krakowie znajdującej się w Dziale Nauczania oraz u kierownika studiów doktoranckich.

Zapraszamy na strony doktorantów

W dniu 3 października odbędzie się spotkanie informacyjne dla doktorantów w sali E (w okolicy holu głównego) o godzinie 11.00.

 

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: