Informacje prawne dotyczące wykorzystania godła AWF w Krakowie

 

Kraków, dnia 31 października 2014 r.
       R.011-18/2014
       l.dz. 11117/2014
       
       
       Szanowni Państwo
       
Uprzejmie informujemy, iż logo Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie zostało zarejestrowane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej jako znak towarowy nr R-265129, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej
       (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410).
       
Ochrona została przyznana od dnia złożenia wniosku tj. 04 kwietnia 2013 roku i obejmuje poniższe towary:
„wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych:
16 książki, podręczniki, skrypty, periodyki, broszury, czasopisma, kalendarze, koperty, materiały dydaktyczne, ulotki, materiały szkoleniowe, prospekty, publikacje, reprodukcje graficzne rysunków, druki, albumy, plakaty, artykuły papiernicze, papeterie, wydawnictwa folderowe, papier, katalogi, notatniki, plakaty, naklejki, nalepki, długopisy, ołówki, flamastry, chorągiewki papierowe, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, znaczki pocztowe, karty kredytowe, karty kibica, karty lojalnościowe, karty podarunkowe 25 odzież, odzież gimnastyczna, odzież sportowa, podkoszulki, koszulki gimnastyczne, koszule, bluzy, kombinezony, czapki, daszki, kurtki, skarpetki, stroje kąpielowe, stroje sportowe, spodenki, szaliki, T-shirty, buty, buty sportowe, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne, paski, spodnie, swetry, rękawiczki, opaski na rękę, opaski na głowę 28 maskotki, zabawki, torby sportowe 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama internetowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, usługi menadżerskie dla sportowców, internetowa sprzedaż towarów sportowych, aukcje internetowe, usługi sprzedaży kart lojalnościowych, kart kibica i breloczków 41 edukacja, nauczanie na studiach stacjonarnych, zaocznych, podyplomowych, doktoranckich, korespondencyjnych w zakresie wychowania fizycznego organizowanie i prowadzenie krajowych i zagranicznych, seminariów, sympozjów, konferencji, zjazdów, kursów, szkoleń specjalistycznych i wystaw, organizowanie obozów sportowych, organizowanie akademii szkółek sportowych, kultura fizyczna, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych”.

Tym samym każdorazowe wykorzystanie logo Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (znaku towarowego), wymaga zgody władz Uczelni.

W przypadku wykorzystania logo, bez uprzedniej zgody Uczelni, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie przysługuje prawo żądania zaniechania naruszania przysługującego prawa do znaku towarowego, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Ponadto sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa do znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Zwracam uwagę, iż naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie  art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej
       (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410) polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:
       1)    znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
       2)    znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
       3)    znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.
       Władze uczelni zwracają uwagę, iż wykorzystanie znaku towarowego stanowi również przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2 zgodnie
       z art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej
       (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410).
       1.    Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
       2.    W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.
       3.    Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Załączniki:
Pobierz plik (zastrzezony_znak_towarowy_logo_akademii.pdf)zastrzezony_znak_towarowy_logo_akademii.pdf[Oryginał pisma][ ]244 kB

 

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: