Budowa zespołu krytych pływalni z zapleczem dydaktycznym oraz infrastrukturą badawczo-rozwojową AWF w Krakowie


W dniu 30.10.2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu:

Budowa zespołu krytych pływalni z zapleczem dydaktycznym oraz infrastrukturą badawczo-rozwojową AWF w Krakowie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instytucja Zarządzająca MRPO przyznała dofinansowanie pochodzące ze środków dotacji rozwojowej w kwocie nieprzekraczającej 25 220 664,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) i stanowiącej 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.


| Wizualizacje |

Galeria zdjęć z budowy basenu: | z grudnia 2011 | z listopada 2011z sierpnia 2011z kwietnia 2011z lutego 2011 | z 1 stycznia 2011 | z września 2010 |

| Film z uroczystego otwarcia Zespołu Krytych Pływalni |

 

 

AKTUALNOŚCI:

GRAND PRIX Puchar Polski w Pływaniu

Wysokiej rangi wydarzenie sportowe odbyło się w Zespole Krytych Pływalni AWF Kraków w dniach 27-28 października 2012 roku. Można było zobaczyć zmagania olimpijczyków „Londyn 2012” jak również zawodników Kadry Narodowej Seniorów i Juniorów w pływaniu.
Patronat honorowy objął Rektor AWF Kraków prof. dr hab. Andrzej Klimek jak również Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Organizatorami zawodów były: Polski Związek Pływacki, Małopolski Związek Pływacki oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.

 

Kryształ Przetargów Publicznych 2012
W dniu 15.10.2012 r. Kanclerz AWF mgr Józef Żmigrodzki odebrał z rąk Kapituły nagrodę – Kryształ Przetargów Publicznych 2012 dla najlepszego Zamawiającego w kategorii: Przedsięwzięcia wspierające sport, kulturę lub edukację za: „Budowę zespołu krytych pływalni – z zapleczem dydaktycznym oraz infrastrukturą badawczo-rozwojową AWF w Krakowie”.
| Informacja prasowa | Zdjęcie nagrody | 

Uroczyste otwarcie budynku zespołu krytych pływalni:
20 lutego 2012 odbyło się uroczyste otwarcie budynku zespołu krytych pływalni z zapleczem dydaktycznym i przekazanie do użytkowania studentom oraz pracownikom AWF.
(relacje filmowe tvp.pl oraz kiks.tv)

 

 

 

 

Podpisanie umowy o realizację projektu:
W wyniku rozstrzygniętego przetargu niegraniczonego na wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych budynku wraz z infrastrukturą techniczną zagospodarowania obiektu i przyłączami zewnętrznymi z niezbędnym wyposażeniem eksploatacyjno – technicznym, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa zespołu krytych pływalni z zapleczem dydaktycznym oraz infrastrukturą badawczo-rozwojową AWF w Krakowie” realizowanego w ramach „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 1.1 A - Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego", wybrana została oferta firmy „ABM SOLID S.A”  ul. Bartla 3, 33-100 Tarnów.  Wybrany wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu a jego oferta, poprawna pod względem formalnym i merytorycznym, a także najkorzystniejsza pod względem kryterium ceny, wyniosła 24 346 717.34 zł.
W związku z powyższym, dnia 1 marca 2010 roku w siedzibie AWF przy al. Jana Pawła II 78 doszło do podpisania umowy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie reprezentowaną przez JM Rektora dr hab. prof. nadzw. Andrzeja Klimka oraz Kwestora - mgr Jacka Kowalskiego, a firmą „ABM Solid” S.A. reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu - mgr inż. Mieczysława Tarapatę oraz Dyrektora Oddziału Tarnów Prokurenta – mgr inż. Michała Zydronia.

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: